Soňa Vanovčanová Správy Samospráva

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline: Poslanci budú rokovať o tomto programe

Už o pár dní zasadnú v priestoroch Radnice mesta Žilina poslanci. Rozhodovať budú o desiatkach záležitostí týkajúcich sa nášho mesta.

Ilustračný obrázok k článku Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline: Poslanci budú rokovať o tomto programe
Zdroj: Mesto Žilina

Mestskí poslanci budú na svojom štvrtom zasadnutí v tomto funkčnom období okrem iného rokovať o návrhu zriadenia Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, vypočujú si tiež finančnú analýzu nákladov a príjmov pre budúcu hokejovú sezónu pre „A“ družstvo MsHK Žillina. Budú sa zaoberať úpravou rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a prerokujú Komunitný plán sociálnych služieb mesta. Poslanci budú taktiež hlasovať o nových konateľoch mestských spoločností a členov predstavenstiev spoločností mesta.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Správa o výsledkoch kontrol
4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline spoločnosťou DPMŽ, s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ, s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2018
5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018
6. Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania
7. Plán nevyhnutných rekonštrukcií – obnovy technologických zariadení na zimnom štadióne a tréningovej hale
8. Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet mesta Žilina
9. Informatívna správa o činnosti Nadácie Žilinský lesopark za rok 2018
10. Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta
11. Odvolanie riaditeľa Mestského divadla Žilina
12. Zriadenie dozornej rady v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
13. Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA)
14. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
15. Finančná analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre „A“ družstvo MsHK Žilina
16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 – informatívna správa
17. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k Návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018
18. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018
19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019
20. Návrh na odpis pohľadávok
21. Určenie platu primátora
22. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
23. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
24. Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2019
25. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019 – 2023
26. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. Bosca“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
27. Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
28. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
29. Interpelácie
30. Všeobecná rozprava
31. Záver

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie