Žilinskí poslanci sa zídu na rokovaní: Čo všetko budú prejednávať?

Po tridsiatyšiestykrát v tomto volenbom období sa žilinskí poslanci zídu na svojom rokovaní. Prejednávať budú viacero dôležitých tém.

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Žilinskí poslanci sa zídu na rokovaní: Čo všetko budú prejednávať?
Foto: Milan Gonda / Zdroj: Shutterstock.com

Mestský parlament sa zíde v pondelok 23. apríla 2018 o 08.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Prejednávať sa bude viacero dôležitých návrhov a informatívnych správ. Zasadnutie mestského zastupiteľstva je možné sledovať aj z pohodlia domova, keďže bude prebiehať priamy prenos.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou
4. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
5. Návrh na schválenie člena predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
6. Správa o výsledkoch kontrol
7. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2017
8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017
10. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2017
11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018
12. Návrh na odpis a vyradenie majetku
13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina
14. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
15. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
16. Vysporiadanie časti územia za Vuralom
17. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky
18. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016
19. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 1, Žilina
20. Prevod správy majetku mesta a dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení: ZŠ, V. Javorku 32, Žilina a CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
21. Návrh VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina – mat. č. 48/2018
22. Schválenie finančných prostriedkov zriaďovateľke Súkromného centra voľného času, Oravská cesta 11, Žilina z dôvodu zmeny zriaďovateľa
23. Informatívna správa o výsledkoch workshopu s témou urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu Chrasť
24. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2017
25. Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2017
26. Informatívna správa k uzneseniu č. 43/2018 Výzva Okresnému úradu v Žiline a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie premnoženej diviačej zveri na území mesta Žilina
27. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie
28. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
29. Návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri na území mesta Žilina
30. Podpora mnohodetných rodín
31. Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
32. Grantový systém – Inštitucionálna podpora v roku 2018
33. Ján Kuciak a Martina Kušnírová – čestní občania mesta Žilina
34. Opatrenia proti zneužívaniu Radničných novín
35. Interpelácie
36. Všeobecná rozprava
37. Záver

Foto. ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame