Zasadnutie mestského zastupiteľstva: O čom budú rokovať žilinskí poslanci?

Žilinské mestské zastupiteľstvo sa stretne na svojom 31. rokovaní v tomto funkčnom období. Na poslancov čaká náročný program, v ktorom budú rokovať investičnom pláne na roky 2018 - 2020, o bezplatnej MHD i o návrhu programového rozpočtu mesta.

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie mestského zastupiteľstva: O čom budú rokovať žilinskí poslanci?
Foto: Soňa Vanovčanová / Zdroj: zilina.dnes24.sk

Mestský parlament sa zíde v pondelok 4. decembra 2017 o 13.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Prejednávať sa bude viacero dôležitých návrhov. Zasadnutie mestského zastupiteľstva je možné sledovať aj z pohodlia domova, keďže bude prebiehať priamy prenos.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Nakladanie s majetkom (kúpa)
4. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
5. Správa o výsledkoch kontrol
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018
7. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2018 a nasledujúce
8. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017
9. Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností s účasťou mesta na roky 2018 – 2019
10. Informatívna správa o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2017
11. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2018
12. Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
13. Návrh na schválenie zrušenia spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. s likvidáciou
14. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2018 – 2020
15. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 – 2020
16. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky
17. Investičný plán na roky 2018 – 2020 (návrh)
18. Návrh na odpis pohľadávok
19. Vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina
20. Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina
21. Zriadenie výboru pre audit mesta Žilina
22. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
23. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
24. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
25. Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina
26. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
27. Radničné noviny – objektívne a nepolitické
28. Zverejňovanie informácií o súdnych sporoch mesta Žilina
29. Verejné obstarávania – subdodávatelia
30. Zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach mesta Žilina
31. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
32. Interpelácie
33. Všeobecná rozprava
34. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame