Igor Petrík Rôzne

Mať, či nemať? Žilinský policajný hovorca o tom, čo vám hrozí, keď so sebou nemáte občiansky

Každý z nás má po dovŕšení pätnásteho roku života svoj občiansky preukaz. Čo sa však stane v prípade, keď chce policajt zistiť vašu totožnosť a doklad chýba? Viac v článku...

Ilustračný obrázok k článku Mať, či nemať? Žilinský policajný hovorca o tom, čo vám hrozí, keď so sebou nemáte občiansky
Zdroj: TASR

„Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo SR a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa zákona. Každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný mať občiansky podľa zákona o občianskych preukazoch. S výnimkou, ak tento zákon neustanovuje inak,“ povedal žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Čo ak občiansky chýba?

Žilinský policajný hovorca ďalej vysvetlil, že na území Slovenska nie je možné uložiť blokovú pokutu za to, že človek nemá pri sebe doklad totožnosti, avšak ten kto nemá u seba doklad totožnosti a nevie túto totožnosť hodnoverným spôsobom preukázať, musí strpieť všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné v zmysle zákona o Policajnom zbore. „Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti. Ak osoba odmietne, alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený osobu predviesť na policajný útvar za účelom zistenia jej totožnosti,“ doplnil Moravčík.

Ako sa preukazuje totožnosť

V Zákone o Policajnom zbore je uvedené oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti nasledujúcim spôsobom:

*policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti**
*namiesto dokladu totožnosti môže osoba predložiť: preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, preukaz člena vlády, služobný preukaz sudcu, služobný preukaz prokurátora, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu, potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu**
*ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti**
*ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený predviesť takúto osobu na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby**
*policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak osobu ihneď prepustí**
*ak ide o osobu vyhlásenú za nezvestnú, policajt o jej nájdení informuje toho, kto jej nezvestnosť oznámil. Ak je táto osoba neplnoletá, odovzdá ju zákonnému zástupcovi alebo príslušnému orgánu, či príslušnému zariadeniu. Ak je právne nesvojprávna, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu. Ak je duševne chorá, odovzdá ju príslušnému zariadeniu**
*ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný ju prepustiť**
*o predvedení a odovzdaní osoby napíše policajt úradný záznam**
*ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného predpisu svoju príslušnosť k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu, policajt preverí túto príslušnosť a ak sa potvrdí, ďalej totožnosť nepreveruje**

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie