Žilinskí mestskí poslanci zasadnú po tretíkrát vo volebnom období: Riešiť budú aj tieto zmeny

Od komunálnych volieb uplynuli tri mesiace a mestskí poslanci zasadnú na Radnici mesta Žilina po tretíkrát. Na programe je nielen úprava mestského rozpočtu...

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Žilinskí mestskí poslanci zasadnú po tretíkrát vo volebnom období: Riešiť budú aj tieto zmeny
Foto: Soňa Vanovčanová / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor Mesta Žilina zvolal na pondelok 11. februára 2019 o 8.30 hod. do Radnice mesta Žilina 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanci budú v pondelok prejednávať v 37. bodoch viaceré personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta a taktiež v nadáciách. Dozvieme sa meno nového náčelníka Mestskej polície v Žiline, prejednávať sa však bude napríklad aj náhrada nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora Igora Chomu.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline
3. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2018
5. Správa o výsledkoch kontrol
6. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok
7. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Žilina
8. Personálne obsadenie v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta, v Nadácii Žilinský lesopark a v Nadácii mesta Žilina
9. Personálne zmeny v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta Žilina (OOCR Malá Fatra, Združenie obcí Rajecká cyklotrasa,
Región Beskydy)
10. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
11. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže
12. Voľba členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
13. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
14. Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Igorovi Chomovi
15. Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností s majetkovou účasťou mesta na roky 2019 – 2020
16. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2018
17. Návrh na určenie právomoci primátora
18. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
19. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
20. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu
21. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
22. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a
23. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení
VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
24. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina
25. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
26. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018
27. Návrh VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
28. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení, potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
29. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
30. Prevzatie systému zdieľania verejných bicyklov od Nadácie KIA Motors Slovakia
31. Informatívna správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu a o prijatých opatreniach
32. Návrh na prijatie nehnuteľného daru od Ruskej federácie – kamenné pamätné tabule s menami pochovaných vojakov na vojenskom cintoríne Bôrik
33. Návrh na začatie rokovaní s vlastníkom kaštieľa v Bytčici
34. Návrh na poskytnutie dotácie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu mesta Urbárskej obci Žilina – Závodie
35. Interpelácie
36. Všeobecná rozprava
37. Záver

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk