Veľký prieskum univerzity: Koľko cyklistov jazdí po Žiline ...

Na vybraných komunikáciách v Žiline sa v júni uskutočnilo profilové sčítanie cyklistov, ktoré zrealizovala Žilinská univerzita v Žiline. Výsledky prieskumu poukázali na fakt, že žilinskí cyklisti skutočne využívajú cyklistické komunikácie.

Iveta Hrabovská

Sčítanie potvrdilo, že cyklisti okrem cyklotrás využívajú aj bežné komunikácie a sú tak súčasťou premávky.

Stovky za deň[/size][/color]

Medzi sídliskom Vlčince a centrom mesta bolo na cyklistických komunikáciách zaznamenaných 736 cyklistov za deň v smere do mesta a 689 cyklistov za deň v smere na Vlčince, čo v porovnaní k počtu obyvateľov sídliska predstavuje približne 4% podiel cyklistov.

Prieskum tiež skúmal vzťahy medzi mestskými časťami Bánová, Závodie, Hájik s centrom mesta, kde bolo zaznamenaných približne 200 cyklistov za deň, pričom polovica z tejto intenzity bola na Kamennej ulici medzi Bánovou a Hlinami.

Postrehy univerzity[/si­ze][/color]

V rámci zlepšenia podmienok pre cyklistov odporučili odborníci zo Žilinskej univerzity zrealizovať nízko nákladové opatrenia, medzi ktoré patrí zlepšenie dopravného smerového značenia, ktoré v meste absentuje.

Odborníci taktiež navrhujú vyznačiť „cyklopruhy“ alebo „pikto-koridory“ v hlavnom dopravnom priestore, ktoré prinášajú z hľadiska bezpečnosti pre cyklistov nový prvok v rámci mestských komunikácii.

V prípade riešenia križovatiek by bolo zas vhodné vytvoriť „predsadené stopčiary“ pre cyklistov tak, aby boli cyklisti na križovatke pred vozidlami a tým by bola zaistená ich bezpečnosť.

„Nová legislatíva umožňuje obojsmerný prejazd cyklistov cez jednosmerné ulice, hovorí Ing. Marián Gogola PhD. z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity, pričom dodáva, že „trendom v európskych mestách je aj upokojovanie dopravy a vytváranie napr. zón 30 km/h v obytných oblastiach, ktoré samé o sebe vytvárajú bezpečnejšie prostredie nielen pre cyklistov, ale aj pre ostatných najmä zraniteľných obyvateľov (hlavne deti), bez potreby budovania segregovaných cyklokomunikácii, čo je v konečnom dôsledku aj lacnejšie."

Podpora Mesta[/size][/co­lor]

**„Budem rád, ak budú Žilinčania využívať tento ekologický druh prepravy čo najčastejšie. Úlohou Mesta je v rámci možností, predovšetkým finančných, podporovať všetky riešenia, ktoré by cyklistom uľahčili ich prepravu, preto je tento prieskum veľmi dôležitý,“ **skonštatoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

[blockquote]Tento projekt je realizovaný prostredníctvom programu Central Europe, ktorý je spolufinancovaný ERDF. Prieskum cyklistov bol jedným z analytických výstupov projektu Central Meetbike, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre cyklistov v partnerských mestách z Česka, Poľska, Nemecka a Slovenska, kde sú zapojené mestá Žilina a Prešov.[/bloc­kquote]

Tento článok nie je možné komentovať.