Soňa Vanovčanová Správy Samospráva

V Žiline zasadne mestské zastupiteľstvo: O čom budú poslanci rozhodovať?

Žilinské mestské zastupiteľstvo sa stretne na svojom 34. rokovaní v tomto funkčnom období. Na poslancov čaká náročný program. Rokovať budú nielen o rozpočte mesta, ale aj o odpredaji podielu Mestského hokejového klubu Žilina či o premnožení diviačej zveri na sídlisku Hájik.

Ilustračný obrázok k článku V Žiline zasadne mestské zastupiteľstvo: O čom budú poslanci rozhodovať?
Foto: Soňa Vanovčanová / Zdroj: zilina.dnes24.sk

Mestský parlament sa zíde v pondelok 12. februára 2018 o 8.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Prejednávať sa bude viacero dôležitých návrhov. Zasadnutie mestského zastupiteľstva je možné sledovať aj z pohodlia domova, keďže bude prebiehať priamy prenos.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
 3. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
 4. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkových nehnuteľností v kat. úz. Žilina – Staré trhovisko
 5. Návrh na schválenie člena predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
 6. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2017
 8. Správa o výsledkoch kontrol
 9. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra
 10. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2017
 11. Vysporiadanie časti územia za Vuralom
 12. Informatívna správa k pripravovanému zámeru schváliť podanie žiadostí na dotáciu a úver pre nadobudnutie 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti
 13. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Trnavská 2993/21, Žilina
 14. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 15. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
 16. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2018
 17. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 18. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
 19. Investičný plán na roky 2018 – 2020 (návrh)
 20. Návrh na odpis pohľadávok
 21. Správa o vymáhaní pohľadávok
 22. Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
 23. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
 24. Výzva Okresnému úradu v Žiline a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie premnoženej diviačej zveri na území mesta Žilina
 25. Návrh na schválenie člena správnej rady Nadácie mesta Žilina
 26. Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
 27. Interpelácie
 28. Všeobecná rozprava
 29. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM