Jozef Milan Samospráva

Zastupitelia budú voliť hlavného kontrolóra mesta: Aké sú podmienky pre kandidátov?

Na svojom ostatnom rokovaní vyhlásilo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku podľa zákona o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra mesta na 22. októbra t.r. Termín podávania prihlášok je stanovený na 7.10.2014.

Ilustračný obrázok k článku Zastupitelia budú voliť hlavného kontrolóra mesta: Aké sú podmienky pre kandidátov?
Foto: Jozef Milan

Podmienky voľby:

 1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. náležitosti prihlášky:
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas so zverejnením osobných údajov
 1. termín ukončenia podávania prihlášok: 07.10.2014
 • miesto a spôsob odovzdávania prihlášok : písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu : Mestský úrad, prednosta MsÚ, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!“
 1. proces voľby hlavného kontrolóra:
 • procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Mestský úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v deň konania voľby, t.j.22.10.2014 v ča­sovom rozsahu max. 5 min.
 • Pozn. : Na zvolenie hlavného kontrolóra je v zmysle §18a, odst.3 zák.č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecnú zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

zdroj: ruzomberok.sk

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM