Ľubomíra Goljerová Rôzne

Odborníci v oblasti dopravy spochybnili opodstatnenosť trasovania cesty R1

V Žiline sa uskutočnila konferencia k plánovanému trasovaniu rýchlostnej komunikácie R1 medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom pod názvom „Prečo R1 a prečo teraz?“

Konala sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline, za účasti urbanistov, odborníkov z oblasti dopravy, životného prostredia, zástupcov štátnej ochrany prírody, Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, predstaviteľov podnikateľského prostredia, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, starostov obcí regiónov Liptov a Turiec. Na základe odborných argumentov na konferencii odzneli odporúčania pokračovať v priorite európskych koridorov na území Žilinského samosprávneho kraja, v tomto prípade rýchlostnej cesty R3 so zohľadnením environmentálnych aspektov v trase Martin – Turčianske Teplice – Zvolen – Banská Bystrica, ktorá je súčasťou cestných komunikácií európskej siete TEN-T, a hovoria pre ňu odborné argumenty, ako je vysoká obslužnosť územia, polycentrický systém plánovania dopravy založený na prirodzenej gravitácii dopravy a veľkosť sídiel. Predseda ŽSK, Juraj Blanár, zdôraznil, že rýchlostná cesta R3 je v súlade s európskou aj slovenskou legislatívou. No plánované trasovanie rýchlostnej cesty R1 nie je však súčasťou európskych prioritných koridorov, nerešpektuje platnú Koncepciu územného rozvoja Slovenska (KÚRS) 2001, je v rozpore s Územným plánom Žilinského samosprávneho kraja, a najmä, plánovaná trasa pretína a ohrozuje rozsiahle chránené územia Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry. Odborníci v oblasti dopravy spochybnili opodstatnenosť trasovania R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka konštatovaním, že v dopravno-inžinierskej analýze došlo ku nekorektnej manipulácii s údajmi, keď sa nadhodnotila dopravná intenzita v tomto úseku o 77%, ktorá tam reálne nebude. Urbanistické, environmentálne, sociálno-ekonomické a technické aspekty, ako aj súlad s nadradenou európskou koncepciou dopravy potvrdzujú opodstatnenosť trasovania R3 cez Turiec v rozvojovej osi Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin. Trasa logicky nadväzuje na schválenú cestnú infraštruktúru Slovenska v KÚRS 2001 a je v súlade s plánovanými medzinárodnými koridormi.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie