Žilinskí poslanci sa chystajú na rokovanie mestského parlamentu: O čom sa bude rozhodovať?

Žilinské mestské zastupiteľstvo sa stretne na svojom 28. rokovaní v tomto funkčnom období. Na poslancov čaká náročný program, v ktorom budú rokovať o zmene rozpočtu, financiách do športu i znižovaní poslaneckých odmien.

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Žilinskí poslanci sa chystajú na rokovanie mestského parlamentu: O čom sa bude rozhodovať?
Zdroj: TASR

V bohatom programe zasadania by poslanci mali upraviť programový rozpočet mesta na rok 2017, no rozhodovať by mali aj o nenávratných dotáciách do športu i školstva či investíciach do ekologickej dopravy v meste.

Na programe rokovania mestského zastupiteľstva je návrh na zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK, a. s. (Mestský hokejový klub Žilina), na rok 2017, ktorý žiada od mesta príspevok vo výške 160.000 eur. Ako je uvedené v dôvodovej správe, klub ako 100 % dcérska spoločnosť mesta, dlhodobo rieši záväzky, ktoré vznikli pred rokom 2011 a momentálne čelí exekúcii a blokovaniu účtov.

Poslanci prerokujú aj žiadosť o dotáciu vo výške 10.800 eur na spolufinancovanie projektu „Žilinská malá školská reforma“, ktorá zastrešuje výčbu programovania na žilinských základných školách.

V pondelok by sme sa tiež mali dozvedieť, či mestskí poslanci odsúhlasia zrušenie Mestskej rady. Dôvodom na jej zrušenie má byť fakt, že nemôže nikdy rozhodovať samostatne o tých veciach, a v tých oblastiach, ktoré patria do výhradnej právomoci mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Schválenie tohto návrhu predstavuje úsporu mesačne cca 405 € (odmena člena mestskej rady + odvody), čo predstavuje za rok úsporu cca 4 860 €.

V programových dokumentoch je tiež zahrnutý návrh na znižovanie odmien poslancov z minimálnej mzdy na pôvodných 200 eur.

Zaujímavým návrhom, o ktorom budú poslanci rozhodovať je vytvorenie systému požičovne verejných bicyklov. V Žiline by malo byť zriadených 20 – 25 bikesharingových dokov, kde bude možné bicykel zapožičať a zároveň vrátiť.
Cena za dodanie celého systému vrátane 25 staníc (1/3 s pevným základom), 100 smart bicyklov a softvéru predstavuje približne sumu 245 000 € bez DPH. Mesto požaduje, aby tieto náklady zastrešil investor v plnej miere. Prevádzka by mala byť financovaná z viacerých zdrojov, tie by mali tvoriť poplatky za prenájom bicyklov, spolufinancovanie mesta a spolufinancovanie investora. Mesto by malo prispievať na prevádzku systému 50% z celkových prevádzkových nákladov tzn. cca 50€/mes./bike. Odhadované ročné náklady su vo výške 72 000€ s DPH. Navrhovaná výška poplatku za využívanie služby je 0,50€ za 30 min. Spravidla by mal byť nižší ako je porovnateľná doba cestovania MHD.

Program zasadnutia MZ:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 103/2017
3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 104/2017
4. Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017 – mat. č. 105/2017
5. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta – mat. č. 106/2017
6. Návrh na odvolanie sobášiaceho poslanca – mat. č. 107/2017
7. Návrh na zmenu v zložení Mestskej rady v Žiline – mat. č. 108/2017
8. Návrh na zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na rok 2017 – mat. č. 109/2017
9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – mat. č. 110/2017
10. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení – mat. č. 111/2017
11. Zrušenie Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2015 k Zri­aďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Dodatku č. 7 zo dňa 01.10.2014 k Zri­aďovacej listine Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina – mat. č. 112/2017
12. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina a Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina – mat. č. 113/2017
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina – mat. č. 114/2017
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 115/2017
15. Schválenie výsledkov verejného obstarávania investičného zámeru nadobudnutia 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Dlabačovej, a súvisiacej technickej vybavenosti – mat. č. 116/2017
16. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok – mat. č. 117/2017
17. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (návrh Ing. Gromu) – mat. č. 118/2017
18. Stanovisko k „Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“ – mat. č. 119/2017
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina – mat. č. 120/2017
20. Návrh na schválenie zámeru mesta zriadiť systém požičovne verejných bicyklov tzv. bikesharing system – mat. č. 121/2017
21. Návrh na zánik členstva Mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb s názvom Vedecko – technologický park Žilina – mat. č. 122/2017
22. Správa k protestu prokurátora voči Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 123/2017
23. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. č. 124/2017
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 – mat. č. 125/2017
25. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 (návrh Ing. Kapitulíka) – mat. č. 126/2017
26. Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Miroslavou Blahovcovou – mat. č. 127/2017
27. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – mat. č. 128/2017
28. Návrh na schválenie metodickej pomôcky na predaj nehnuteľností (pozemkov) v majetku mesta Žilina – mat. č. 129/2017
29. Návrh na zníženie daní z nehnuteľností – mat. č. 130/2017
30. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 40/2017 – mat. č. 131/2017
31. Interpelácie
32. Všeobecná rozprava
33. Záver

Foto: ilustračné

Odporúčame