Dôležité INFO: Dátum zápisu na základné školy vnútri

Už v najbližších týžďnoch sa uskutoční zápis na základné školy v Žiline. Tento dátum si určite poznačte do svojho kalendára.

Ilustračný obrázok k článku Dôležité INFO: Dátum zápisu na základné školy vnútri
Zdroj: TASR

V základných školách v pôsobnosti mesta Žilina sa uskutoční zápis do prvého ročníka od 5. do 7. apríla od 14.00 do 18.00 h. Na tlačovej konferencii o tom nformoval primátor Žiliny Igor Choma.Doplnil, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta momentálne navštevuje 763 predškolákov, pričom zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku.

Čo na zápis potrebujete?

„ZŠ pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko. Ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu,“ uviedol Choma.

Upozornil, že ak chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. „Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy v ZŠ s materskou školou na Ulici sv. Gorazda,“ dodal žilinský primátor.

Odklad začiatku

Pripomenul, že ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ ZŠ rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. „Na základe žiadosti rodiča alebo na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vždy s informovaným súhlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,“ uzavrel Choma.

Zdroj: TASR

Odporúčame